തപസ്സാട്ടം

കഥകളിയെന്ന യജ്ഞകുണ്ഡത്തിൽ സ്വജീവിതം ഹോമിച്ച മഹാതാപസർക്ക്‌ സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ട്‌

No posts.
No posts.

Followers